+36 30 955 1265 filternetkft@gmail.com

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

 1. BEVEZETŐ

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy látogatásával megtisztelt minket!

A http://www.filternet.hu weboldalt a Filternet KFT üzemelteti.

Adatok:

Név                 : Filternet Korlátolt Felelősségű Társaság

Ügyvezető       : Dobi Péter

Cégjegyzéksz.  : 09-09-022907

Adószám         : 23882771-2-09

Székhely         : 4034 Debrecen, Csenger utca 27.

továbbiakban: Filternet Kft.

Amennyiben Ön a weboldalt meglátogatja és/vagy ajánlatot kér – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg.

A jelen ÁSZF tartalmazza az Önt és a Filternet Kft-t megillető jogokat és kötelezettségeket, a felelősségi szabályokat. Jelen ÁSZF mellékletét képezik a honlapon elérhető tájékoztatók. 

Ha a jelen ÁSZF-el, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot!

 1. ADATOK, FOGALMAK, JOGSZABÁLYOK

Név                             : Filternet Korlátolt Felelősségű Társaság

Ügyvezető                   : Dobi Péter

Cégjegyzéksz.              : 09-09-022907

Adószám                     : 23882771-2-09

Székhely                     : 4034 Debrecen, Csenger utca 27.

Levelezési cím             : 4034 Debrecen, Csenger utca 27.

Telephely cím              : 4030 Debrecen, Gizella utca 4/B

E-mail                         : filternetkft@gmail.com

Weboldal                     : http://www.filternet.hu

Számlaszám                 : OTP Bank 11738046-20048381-00000000

Bejegyző Cégbíróság   : Debreceni Törvényszék Cégbírósága

Felek: Eladó és Érdeklődő

Honlap: http://www.filternet.hu weboldal, amely a távollévők közötti kommunikációs eszköznek minősül

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében történő kommunikációra. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Termék: a weboldalon keresztül bemutatott termék és minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely egy szerződés tárgyát képezheti

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vevő/Ügyfél: a weboldalon keresztül érdeklődő személy

Jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás

Vonatkozó jogszabályok

– 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

– 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

– 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);

– 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

– 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

– 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

 1. AZ ÁSZF HATÁLYA, MEGVÁLTOZTATÁSA

Az Ön és a Filternet Kft. között létrejött kapcsolatra, a kötelezően alkalmazandó jogszabályok mellett, a jelen ÁSZF vonatkozik. A jelen ÁSZF rendelkezéseit a Filternet Kft. a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit szíveskedjen gondosan elolvasni! Az ÁSZF esetleges módosítása a weboldalon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött kapcsolatokat nem érintik.

A Filternet Kft. a fentieknek megfelelően bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Filternet Kft. a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat e-mailben tájékoztathatja, nem kötelező jelleggel. A módosítások életbe lépésekor a weboldalon keresztül történő érdeklődéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk.

 1. PANASZKEZELÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

a./ Garanciális (jótállási, szavatossági) problémák

Az értékesített termékekre a hatályos jogszabályok által előírt módon és mértékben vállal jótállási és szavatossági kötelezettséget a gyártó és az eladó.

Jótállási és szavatossági igény az eladónál jelenthető be.

Csere esetén az új termék szállítási költségét eladó állja.

Az eladó sem a jótállásra, sem pedig a kellékszavatosságra nem tartozik helytállási kötelezettséggel, amennyiben a meghibásodás a vevő nem rendeltetésszerű magatartásának következménye. A termékek szakszerűtlen kezeléséből eredő hibák javítására vagy cseréjére nem vagyunk kötelezhetőek! A termékek szakszerűtlen használatából illetve kezeléséből eredő balesetekért, önállóan, a termék használója, polgári jogi és büntetőjogi vonatkozásban is felelős.

 b./ Panaszügyintézés

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

telefonon         : +36302072368, Dobi Péter (munkanap 08.00-16.00)

E-mailben        : filternetkft@gmail.com

Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kicserélést a lehető legrövidebb idő alatt végezze el.

5.. EGYÉB JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál: Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Békéltető testület: A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET

Cím                 : 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Tel                   : 52-500-710, 52-500-745

Fax                  : 52-500-720

E-mail             : bekelteto@hbkik.hu

 ÜGYFÉLFOGADÁSI REND: 

Kedd, Szerda, Csütörtök : 9.00-12.00 és 13.00-15.00

Hétfőn és pénteken az ügyfélfogadás szünetel.

 Kapcsolódó weboldalak:

A Békéltető Testületek elérhetőségei: www.bekeltetes.hu

 

Bírósági eljárás: Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, másodfokon országos illetékességgel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el. Az illetékességet megalapozza a vásárló lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható.

 1. ADATVÉDELEM

Adatkezelési tájékoztatónkat a weboldal alsó részén találja meg.

Az Ön személyes adatainak védelme a Filternet Kft. és partnerei számára kiemelt fontosságúak. A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak (2011. évi CXII. törvény).

Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk. kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat). Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.

 1. SZERZŐI JOGOK

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalból bármilyen anyagot átvenni kizárólag a Filternet Kft. kifejezett írásbeli engedélyével lehet, a Filternet Kft által előírt esetekben csak forrásmegjelöléssel, más esetekben semmilyen egyéb formában nem használhatók fel.

A weboldal rendszereinek, adatbázisának, megoldásainak vagy logóinak használata kizárólag a vásárláshoz és a vásárlást elősegítő tájékozódáshoz szükséges mértékben engedélyezett.

Külön megállapodás nélkül tilos a Filternet Kft. által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

 1. HASZNÁLAT

a./ A weboldalon keresztül történő érdeklődés jogilag leegyszerűsített menete a következő:

 1. A filternet.hu weboldal bemutatja a fémszövet választék járatos méreteit és tájékoztató árait, amelyek az ÁSZF feltöltésének pillanatában is kizárólag tájékoztató jellegűek.

 2. A vásárló az ’Ajánlatkérés’ fülön, vagy e-mailen keresztül érdeklődik egy termék elérhetősége, szállítási ideje, eladási ára vagy egyéb más információk után

 3. A válaszban a kért információk megadása után eldönti, hogy a terméket megrendeli vagy sem

 4. Amennyiben megrendeli a terméket, kizárólag írásban e-mailen keresztül, az fizetési kötelezettséggel járó szerződéskötésnek minősül, melynek a leszállítása és átvétele után a szerződés teljesül. Az át nem vett vagy a megrendelés után visszamondott rendelés nem befolyásolja a fizetési kötelezettséget!

 1. A FIZETÉS MÓDJA, FELTÉTELEI

A fizetés történhet előre utalással, készpénzzel vagy banki átutalással.

a./ Számla

Vásárlás után vagy a kézbesítése előtt eladó számlát bocsát ki.

Kérjük, hogy a vásárlást igazoló adatokat őrizze meg a későbbi esetleges igényérvényesítése céljából!

 1. SZERVIZ, GARANCIA

A webáruházban értékesített termékekre a hatályos jogszabályok által előírt módon és mértékben vállal jótállási és szavatossági kötelezettséget a gyártó és a forgalomba hozó. Jótállási és szavatossági igény az eladónál jelenthető be.

Az eladó sem a jótállásra, sem pedig a kellékszavatosságra nem tartozik helytállási kötelezettséggel, amennyiben a meghibásodás a vevő nem rendeltetésszerű magatartásának következménye.

 1. SZÁLLÍTÁS

Személyes átvétellel vagy futárszolgálattal történő kiszállítással, kizárólag egyedi ajánlat alapján.

 1. ELÁLLÁS, VISSZASZÁLLÍTÁS, ÁRUVISSZAVÉTEL

a./ A termék visszaküldése:

Kizárólag minőségi kifogás esetén a terméket eredeti állapotában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában vesszük vissza. A vonatkozó előírások alapján a visszaküldés összege a Vásárlót terheli ezért utánvétes csomagot nem veszünk át!

b./ Megengedett kézbesítési cím

A termékek kézbesítési címe kizárólag Magyarország határain belül megtalálható cím lehet. Cégünk külföldre nem vállal kiszállítást!

c./ Az átvételre való jogosultság vélelme

A Filternet Kft. a termék átvételével megbízott személyt az Ön e feladatra kijelölt olyan képviselőjének tekinti, aki a termék átvételén túl, az átadás-átvétellel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére is jogosult.

e./ A minőségi- és mennyiség kifogásolás rendje

Ön köteles az átadás-átvétel időpontjában az átvett termék tekintetében az átvételkor szemrevételezéssel észlelhető esetleges minőségi illetőleg mennyiségi kifogásait megtenni, az esetleges eltéréseket közölni.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a csomagot kézbesítéskor a futár előtt vizsgálja meg és sérülés észlelése estén kérje jegyzőkönyv felvételét. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

Amennyiben az átadás-átvételkor Ön nem élt kifogással, a számlán szereplő tételeket sértetlenül és hiánytalanul átadottnak tekintjük.

Ön az átadás-átvételt követően kizárólag a szemrevételezéssel nem észlelhető hibák (rejtett hiba) miatt élhet minőségi kifogással a termékre vonatkozó kötelező jótállási – illetőleg szavatossági időn belül.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön által visszaküldött termékekről minden esetben fénykép és/vagy videó dokumentációt készítünk a visszaküldéskori állapot igazolása céljából.

 1. FELELŐSSÉG

A weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért a Filternet Kft. nem vállal felelősséget.
Ön a weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Filternet Kft. nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Amennyiben Ön a weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Filternet Kft-nek. Amennyiben a Filternet Kft. jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 1. JÓTÁLLÁS

a./ Kötelező jótállás

Az Eladót termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést az Eladó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

 • szakszerűtlen beépítés, üzembe helyezés

 • rendeltetésellenes használat, helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,

 • elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén az Ügyfél:

 • elsősorban – választása szerint – kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Eladónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével az Ügyfélnek okozott érdeksérelmet.

 • ha az Eladó a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, az Ügyfél – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Filternet Kft-t terhelik.        

Filternet Kft jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

A jótállás nem érinti az Ügyfél jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, az Ügyfél Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet.

 1. SZAVATOSSÁG

 a./ Kellékszavatosság
Az Ügyfél a Filternet Kft hibás teljesítése esetén vele szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Az Ügyfél közvetlenül a Filternet Kft-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Filternet Kft-től vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Filternet Kft csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Filternet Kft bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

 b./ Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél – választása szerint – kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.  Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti.
Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.   Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

Az Ügyfél termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Filternet Kft) szemben gyakorolhatja.

A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

A gyártó, forgalmazó (Filternet Kft) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (Filternet Kft) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Filternet Kft által üzemeltetett http://www.filternet.hu oldal használatával feltételezi az Ön részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.  Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek.

A Filternet Kft-nek nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe és ilyen jellegű magatartási kódexnek sem vetette alá magát.

Jelen Általános Szerződési Feltételek a közzétételtől kezdve, visszavonásig érvényesek!

Debrecen, 2020. 02. 17.

Dobi Péter ügyvezető, FILTERNET KFT.